Dream Yoga – Joga snov, intenzívny retreat s Čamtrul Rinpočhe

Toto ústranie bude o získaní skúsenosti s tým, aký je v skutočnosti sen a ako môžeme premeniť, transformovať naše sny. Čamtrul Rinpočhe vysvetlí ako sa môžeme naučiť kontrolovať naše sny a používať ich ako cestu. Tiež preberie stav snov ako jeden zo šiestich stavov vedomia. Rinpočhe učí hlbokým a presným spôsobom.

V nedeľu poobede Rinpočhe predá Zmocnenie k Sto najvyšších božstiev troch kájí pochádzajúce od Guru Padmasambhavu, ktoré objavil Terton Longsal Ňingpo.

Pre tých, ktorí si budú priať obdržať toto zmocnenie od Čhamtrul Rinpočhe je potrebné splniť tieto tri záväzky:
1. udržiavať sľuby útočišťa po celý život (V prípade záujmu môžete požiadať Rinpočhe o prijatie útočišťa);
2. nezabiť žiadnu bytosť do konca života;
3. recitovať 100-slabičnú mantru 100 000 krát.

3 záväzky sú platné len pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť samotného zmocnenia, na zvyšok ústrania sa nevzťahujú žiadne záväzky. 

Počas retreatu bude zabezpečený kvalitný preklad do slovenčiny.

Rozvrh retreatu:

Piatok 16.8.

17.00 príchod, registrácia a organizačné pokyny

18.00 večera

Sobota 17.8. a nedeľa 18.8.:

7:00 – 8:00 individuálna prax

8:00 – 9:00 raňajky

9:00 – 12:00 Učenia jogy snu s prestávkou na čaj 

12:00 – 14:30 obedná prestávka 

14:30 – 17:30 Učenia jogy snu s prestávkou na čaj  

17:30 – 19:00 večera

19:00 – 20:30 individuálna prax

Pondelok 19.8.: 

7:00 – 8:00 individuálna prax

8:00 – 9:00 raňajky

9:00 – 12:00 Učenia jogy snu s prestávkou na čaj 

Učiteľ: Čamtrul Rinpočhe – bol rozpoznaný v ranom veku ako znovuzrodenie Pema Nangsel Dordžeho, jedného z opátov kláštora Mardo Taši Čhöling v Tibete. Je tretie zrodenie Čamtrul Rinpočheho.

Vo veku 14 rokov vstúpil do svojho kláštora Mardo Taši Čhöling, aby študoval so svojim korenným učiteľom, veľkým majstrom dzogčenu Naldžor Ješe Wangčukom. Rinpočhe študoval prípavné cvičenia (Ngöndro), jogu vnútorného tepla (Tummo) and Dzogčhen. Následne nastúpil na štúdium filozofie vo veľkom kláštore Kathog a v Larung Gare, veľmi známej buddhistickej kláštornej univerzite. Pod vedením jeho druhého korenného učiteľa Khenčen Džigme Phuncok Rinpočheho získal široké a hlboké znalosti Sútry a Tantry a dostal od Khenčen Džigme Phuncok Rinpočheho titul ‘Khenpo’ (zodpovedajúci titulu ‘Doktor buddhistickej filozofie’). Tento titul potom ešte dostal od kláštora Kathog. Po ukončení štúdia založil kláštornú školu (‘šedra’) v kláštore Mardo Taši Čhöling a niekoľko rokov tam učil. Rinpočhe dostal všetky cykly učení, iniciácí a transmisií od viac než 25 majstrov v Indii a Tibete.

Od roku 1996 učil Rinpočhe na mnohých Buddhistických Inštitútoch v Indii a po celom svete. Pravidelne učí v Bodhicitta Dharma Centre v Dharamsale v indických Himalájach, kde počas mnohýh rokov učil tisícky žiakov z celého sveta. Vždy pripravený dávať učenia Dharmy, kdekoľvek je treba, Čhamtrul Rinpočhe, pravidelne cestuje po svete, nasledujúc početné pozvania od jeho žiakov, dáva učenia, iniciácie, transmisie a prednášky.

Viac o Rinpočhe: www.chamtrul-rinpoche.com

Poplatok: 120 € – zahŕňa organizáciu, ubytovanie a vegetariánsku stravu od piatku večere
do pondelku obeda. V poplatku nie je ocenenie Rinpočheho za učenie. To budete môcť venovať
na mieste vo forme daru (dány).

Prihlásiť sa môžete zaslaním mena, vašej poštovej adresy (kvôli zálohe) a telefónu na:
info@centrumlong.sk. Na tomto e-maile a čísle +421908489933 získate aj bližšie
informácie.


ENGLISH VERSION

This retreat is about experiencing what dream really is and how we can transform our dreams. Chamtrul Rinpoche will explain how we can learn to control our dreams and use them as a path. He will also discuss the dream state – as one of the 6 states of consciousness. Rinpoche teaches in a profound and precise way.

On Sunday afternoon Rinpoche wil bestow the Empowerment of the One Hundred Supreme Ones, the Deities of the three Kayas (by the Guru Padmasambhawa through Terton Longsal Nyingpo)

For those who want to receive empowerment, they are asked for the 3 commitments:

1. to keep refuge vows for ones whole lifetime (If you would like to take refudge, you can ask Chamtrul Rinpoche); 
2. not to kill in ones whole lifetime;
3. to recite the 100-syllable Mantra for 100 000 times.

For others who wants to participate only for the retreat there are no commitments. 

Retreat schedule

Friday 16.8.:

17.00 Arrival, registration and organisational instructions

18.00 Dinner

Saturday 17.8. and sunday 18.8.:

7:00 – 8:00 individual practice

8:00 – 9:00 breakfast 

9:00 – 12:00 Dream Yoga teachings with tea break 

12:00 – 14:30 lunch break 

14:30 – 17:30 Dream Yoga teachings with tea break 

17:30 – 19:00 dinner

19:00 – 20:30 individual practice

Monday 19.8.: 

7:00 – 8:00 individual practice

8:00 – 9:00 breakfast

9:00 – 12:00 Dream Yoga teachings with tea break 

Teacher: Chamtrul Rinpoche – The 3rd Chamtrul Rinpoche has been recognized at young age as the rebirth of Pema Nangsel Dorje, one of the abbots of the Mardo Tashi Choling Monastery in Tibet.

At the age of 14 he entered his monastery, Mardo Tashi Choling, to study with his first root teacher, the great Dzogchen Master Naljor Yeshe Wangchuk. Rinpoche studied the preparatory exercises (Ngöndro), the yoga of inner heat (Tummo) and Dzogchen. After he took up the philosophical studies in the great Khatog monastery and in Larung Gar, the very well-known Buddhist monastery university. Under his second root teacher Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche he acquired a broad and profound knowledge of Sutra and Tantra and received from Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche the title of ‘Khenpo’ (corresponding to the ‘Doctor of Buddhist Philosophy’). This title was awarded to him once again by Kathog Monastery.

After completing his studies founded a monastery school (‘Shedra’) at his monastry Mardo Tashi Choling and teached there for a few years. Rinpoche also received all cycles of teachings, initiations and transmissions from more than 25 masters in India and Tibet. Since 1996 Rinpoche has taught in numerous Buddhist Institutes in India and arround the world. He teaches regularly at the Bodhicitta Dharma Centre in Dharamsala in the Indian Himalayas, where he over the years he has taught thousands of students from all over the world. Always ready to give Dharma teachings wherever they are needed, Chamtrul Rinpoche regularly travels the world. He follows the numerous invitations of his students, giving teachings, initiations, transmissions and lectures.

For more informations check at Rinpoches website: www.chamtrul-rinpoche.com

Price: 120 – the price includes food, accomodation and organisation of retreat. In this price is not icluded gift for Rinpoche – you will value Rinpoche teachings by giving the gift (dana) at the place in cash.

Registration and close information: please send your full name, address, phone number and short information about your meditation practice by e-mail to: info@centrumlong.sk.